Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
digital-humanities [2018/03/01 11:08]
kase
digital-humanities [2018/03/01 11:09] (current)
kase
Line 3: Line 3:
 =====Digital Humanities v České Republice===== =====Digital Humanities v České Republice=====
  
-29.6.2017 se konala ustavující schůze **CzADH: České asociace pro digital humanities**. Asociace byla následně v průěbhu léta zapsána jako spolek u správního soudu a přičleněna k ADHO (členové CzADH budou moci užívat výhod spjatých se členstvím v ADHO, jako jsou konferenční slevy apod.). Asociace vychází z původní [[http://​czdhi.ff.cuni.cz/​cs/​o-nas/​|Czech Digital Humanities Initiative]]. V lednu 2018 spustila svůj vlastní web [https://​www.czadh.cz|CzADH].+29.6.2017 se konala ustavující schůze **CzADH: České asociace pro digital humanities**. Asociace byla následně v průěbhu léta zapsána jako spolek u správního soudu a přičleněna k ADHO (členové CzADH budou moci užívat výhod spjatých se členstvím v ADHO, jako jsou konferenční slevy apod.). Asociace vychází z původní [[http://​czdhi.ff.cuni.cz/​cs/​o-nas/​|Czech Digital Humanities Initiative]]. V lednu 2018 spustila svůj vlastní web [[https://​www.czadh.cz|CzADH]].
  
  
Last modified: le 2018/03/01 11:09