Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
digital-humanities [2018/01/26 11:43]
127.0.0.1 external edit
digital-humanities [2018/03/01 11:09]
kase
Line 3: Line 3:
 =====Digital Humanities v České Republice===== =====Digital Humanities v České Republice=====
  
-29.6.2017 se konala ustavující schůze **CzADH: České asociace pro digital humanities**. Asociace byla následně v průěbhu léta zapsána jako spolek u správního soudu a přičleněna k ADHO (členové CzADH budou moci užívat výhod spjatých se členstvím v ADHO, jako jsou konferenční slevy apod.). Asociace vychází z původní [[http://​czdhi.ff.cuni.cz/​cs/​o-nas/​|Czech Digital Humanities Initiative]], avšak dopusud nemá svůj vlastní web.+29.6.2017 se konala ustavující schůze **CzADH: České asociace pro digital humanities**. Asociace byla následně v průěbhu léta zapsána jako spolek u správního soudu a přičleněna k ADHO (členové CzADH budou moci užívat výhod spjatých se členstvím v ADHO, jako jsou konferenční slevy apod.). Asociace vychází z původní [[http://​czdhi.ff.cuni.cz/​cs/​o-nas/​|Czech Digital Humanities Initiative]]. V lednu 2018 spustila ​svůj vlastní web [[https://​www.czadh.cz|CzADH]]. 
 + 
  
 ---- ----
Last modified: le 2018/03/01 11:09